ในสภาพสังคมปัจจุบัน วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นวิถีการ
ดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให้ผู้นำครอบครัวต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และปล่อยให้ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักต้องอยู่บ้านกับพี่เลี้ยง
หรืออยู่คนเดียวตามลำพังโดยขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ถูกวิธี ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน ดังนั้นเราจึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการมีสถานที่ไว้รองรับผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยระยะพักฟื้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำในแต่ละวันตามความสามารถ หรือความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ควบคุมดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาล
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศ ที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ
เป็นส่วนตัว ทำให้รู้สึกสบายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นโดยเฉพาะ